ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2

มีพื้นที่ทั้งสิ้น 1,495.75 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 7 อำเภอ ดังนี้ 1.อำเภออุทุมพรพิสัย 2.อำเภอราษีไศล 3.อำเภอห้วยทับทัน 4.อำเภอเมืองจันทร์ 5.โพธิ์ศรีสุวรรณ 6.อำเภอบึงบูรพ์ 7.ศิลาลาด
โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 185 โรงเรียน โรงเรียนเอกชน 9 โรง รวม 194 โรง
กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 18 เครือข่าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 1,862 คน นักเรียน 27,028 คน

ข้ามไปยังทูลบาร์